Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội

Ngày đăng: Thứ sáu, 26/04/2019

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội

Nguồn tin: seaprodexhanoi