Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v bầu Ông Mai Xuân Phong làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Ngày đăng: Thứ sáu, 06/04/2018

Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v bầu Ông Mai Xuân Phong làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Nguồn tin: seaprodexhanoi