Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán SPH thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng: Thứ năm, 28/02/2019

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán SPH thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ  đông thường niên năm 2019

Nguồn tin: seaprodexhanoi